Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji BIP: 01.02.2021 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.07.2023 r.

Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików (pdf., jpg. doc.) może być niedostępna cyfrowo ponieważ zostały przygotowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WDK.
 • brak wyraźnej informacji o pobraniu plików lub otwarciu ich w nowej karcie

Powody wyłączenia:

Biuletyn Informacji Publicznej jest bogaty w treści tekstowe oraz załączniki i na bieżąco uaktualniany. Dokładamy wszelkich starań, aby strona serwisu BIP, była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki  
 • przełączniki zmiany kontrastu  
 • przełącznik zmiany układu strony  
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Zgodność ze standardami:

Portal jest w pełni zgodny ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej. Na wszystkich podstronach, jak i stronie głównej można się posłużyć klawiszem TAB, aby przeskoczyć do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych itp.).
Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
Spacja powoduj przewinięcie strony, a Shift=Spacja przemieszczenie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 01.02.2021 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor WDK w Rzeszowie
 • E-mail: wdk@kulturapodkarpacka.pl
 • Telefony:  17 853 52 57 - centrala lub 17 853 25 35 - sekretariat 
 • adres: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów
 • osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności architektonicznej: Rafał Osiniak
 • osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Jakub Drabik

Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. Stefana Okrzei 7
Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy S. Okrzei 7, drugie wejście mieści się od strony wewnętrznego parkingu WDK. Jedno miejsce na tym parkingu przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych).
Do budynku WDK (od strony wewnętrznego parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać również z nowoczesnego podnośnika schodowego, który jest dostępny przy bocznym wejściu do budynku od strony parkingu wewnętrznego.
Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.
Na parterze budynku (w holu) znajdują się pasy uwagi i pola uwagi. Za nimi (po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, dotyczące działalności WDK. Na portierni znajduje się przenośny system pętli indukcyjnej.
W holu przy wejściu na salę widowiskową (obok portierni) znajduje się plan budynku WDK tyflograficzny z poddrukiem i opisem w Alfabecie Braille’a.
W budynku znajdują się również oznaczenia (tabliczki w Alfabecie Braille’a).
W całym budynku zamontowany jest monitoring.
Na poziomie „-1” mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

Na parterze WDK znajduje się pomieszczenie portiera, który zawsze służy pomocą.

Pliki do pobrania