Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Działalność

Makroregionalna działalność Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Realizując swe ponadlokalne funkcje, Wojewódzki Dom Kultury uznaje za priorytetowe działania związane z organizacją różnego rodzaju konkursów, przeglądów, imprez i wystaw upowszechniających zarówno sztukę profesjonalną jak i amatorski ruch artystyczny. Działania te stanowią inspirację i motywują do systematycznej pracy zespoły artystyczne i twórców indywidualnych, którzy rozwijając swe talenty i uzdolnienia oraz zaspokajając swe potrzeby kulturalne promują nasze województwo jako region aktywny kulturalnie.
W skali wojewódzkiej organizujemy imprezy własne oraz wspólne z lokalnymi samorządami i podległymi im miejskimi a także gminnymi ośrodkami kultury. Wszystkie te działania wynikają z potrzeb zgłaszanych przez samych uczestników oraz społecznej aprobaty dla proponowanych form promocji ruchu amatorskiego i społecznego ruchu kulturalnego.
Druga sfera działalności ponadregionalnej WDK to formy związane z doskonaleniem zawodowym pracowników i społecznych animatorów kultury, opieka nad szczególnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą, a także pomoc instrukcyjno-metodyczna niżej zorganizowanym domom i ośrodkom kultury oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Poprzez te działania Wojewódzki Dom Kultury stara się wpływać na poziom pracy terenowych placówek kultury i poszerzenie ich oferty programowej.

W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej organizowane są wyjazdy pracowników merytorycznych w teren, w sprawach:
- organizacji pracy,
- konsultacji pracy zespołów artystycznych,
- udziału w jury konkursów organizowanych przez domy i ośrodki kultury,
- udziału w szkoleniach i naradach,
- udziału w organizacji imprez.

Miejsce mają także stałe kontakty, poprzez organizację spotkań konsultacyjnych oraz szkoleń z kadrą kierowniczą, instruktorami i pracownikami domów oraz ośrodków kultury.

Rok bieżący będzie kontynuacją wielu ważnych i sprawdzonych działań o zasięgu środowiskowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także nowych i twórczych zamierzeń realizowanych przez doświadczoną i zaangażowaną kadrę instruktorską WDK.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją podległą Samorządowi Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego nadzór nad WDK sprawuje Zarząd Województwa.

Swoje zadania programowe WDK realizuje w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /z późniejszymi zmianami/. Szczegółowy zakres działalności WDK określa Statut Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Od 2016 roku w strukturach WDK działa Podkarpacka Komisja Filmowa, która tworzy profesjonalne systemy wsparcia realizacji produkcji filmowych i telewizyjnych. Pomaga również producentom audiowizualnym w znalezieniu właściwych lokacji i obiektów usytuowanych na Podkarpaciu oraz udziela informacji dotyczących zasobów regionu. PKF zajmuje się promocją oraz upowszechnianiem twórczości i kultury filmowej, szczególnie o tematyce regionalnej.

W połowie 2018 roku przy WDK powstało Biuro Projektu Podkarpackiego Centrum Nauki. Jego głównym zadaniem jest realizacja projektu obejmującego budowę budynku oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące do prezentowania a także wyjaśniania w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących w świecie.
Będzie to jedyny na Podkarpaciu i wyjątkowy w skali kraju ośrodek popularyzujący naukę w bogatej ofercie programowej.

Pliki do pobrania

W tym dziale